DİP’in 5. Kongresi: Türkiye’de ve Dünya’da devrimci sınıf siyasetini yükselteceğiz! Emperyalizmin, sermayenin ve istibdadın zincirlerini kıracağız!

DİP'in 5. Kongresi

Devrimci İşçi Partisi, önümüzdeki mücadele döneminde benimseyeceği siyasal hattı oluşturmak, örgütsel yönelişe ilişkin geçmiş dönemi değerlendirmek ve geleceğe yönelik perspektif geliştirmekle görevli en yüksek karar organı olan 5. Kongresini başarıyla tamamladı. Kongre 2016 yılında kaybettiğimiz Merkez Komitesi üyemiz Atlen Yıldırım ve DİP üyesi öncü işçi yoldaşımız Sevda Alyakut’un şahsında, işçi sınıfı ve devrim mücadelesinde yer alan tüm şehitlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı.

Devrimci İşçi Partisi için kongre tek günden ibaret değildir. Bu doğrultuda parti içinde kongrede alınan kararlara yönelik tartışmalar aylar öncesinden başlayarak gerçekleştirildi. Kongre hazırlık süreci DİP üyeleri açısından aynı zamanda bir eğitim dönemi olarak da ele alınarak kapsamlı bir eğitim de hayata geçirildi. Dünyanın ve Türkiye’nin derin sarsıntılar yaşadığı bir dönemde gerçekleştirilen kongre bu titiz çalışmanın sonucu olarak önümüzdeki dönemde mücadeleye ışık tutacak önemli kararlar aldı. Parti üyeleri hem kongre öncesi yazılı tartışma aşamasında, hem de kongrede sözlü olarak ciddi tartışmalarla kararların yüksek bir kaliteye erişmesine katkıda bulundular.

Savaş, faşizm ve istibdada karşı sürekli mücadele

DİP, 2016 yılında düzenlediği I. Olağanüstü Kongresi’nden beri dünyanın, somut ve elle tutulur bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya olduğu tespitini yapıyor. Daha uzun bir süredir, on yıldır, dünya ekonomisinin 2008’de yaşanan büyük finansal çöküşten sonra yerleşen bir Üçüncü Büyük Depresyon döneminde olduğunu söylüyor. Ve bu koşullar altında, dünyada bir yandan çeşitli biçimler altında kapitalist barbarlığın ifadesi olan siyasi hareketlerin diğer taraftan ise sınıf mücadelelerinin ve devrimci krizlerin yükselişine dikkat çekiyor. 5. Kongre de, bu dönem analizini bir süreklilik halinde devam ettirirken, Trump’ın ABD başkanı seçilmesiyle birlikte dönemin yeni bir evresinin açıldığını tespit etmiştir. Yani bu dönemin kendi içinde yeni ve çok daha tehlikeli bir evreye geçilmiştir ve kongre bu evrenin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde masaya yatırmıştır. Üçüncü Büyük Depresyon’un ürünü olarak gündeme gelen ticaret savaşlarından emperyalistler arası çelişkilere, olası bir dünya savaşının coğrafyalarından krizin bir sonucu olarak yükselen faşizmin dünya çapında meşrulaşmasına, savaşların etkisi ile mülteci sorununun yakıcılığından ırkçılığın yükselişine bir dizi başlık, dünya durumu analizinin temellerini oluşturmuştur. Tüm bu çelişkiler doğrultusunda kapitalistler, en güçlü oldukları merkezlerde dahi iktidarlarını konsolide edemeyecekleri bir noktaya doğru sürüklenirken dünya, devrim ile karşı devrimin boy ölçüşmesine sahne olabilir. DİP, yükselen sınıf mücadeleleri ve devrimci krizlere rağmen, işçi sınıfının ve emekçi halkın önündeki en büyük engelin bir önderlikten yoksun olmak olduğunu tespit etmiştir. Bu engelin kaldırılması mücadelesini, Bolşevik-Leninist mirasına sahip çıkarak, ertelenemez bir görev olarak 5. Kongre’de bir kez daha benimsemiştir.

İstibdadı yeneceğiz! Zincirsiz bir Kurucu Meclis ve işçi emekçi hükümeti!

5. Kongre Türkiye’de siyasi durumun analizini ve bu analiz sonucu ortaya çıkan görevleri içeren kararlar aldı. Dünya çapında Üçüncü Büyük Depresyon döneminde, Türkiye’de kapitalizmin ve ekonominin yapısal sorunlarını, krizin Türkiye’ye özgü temposu ve dinamiklerini, bu koşullarda işçi sınıfı siyasetinin ne olması gerektiğini masaya yatırdı. Krizin karşısında yarı yol önlemleri yerine, krizin kaynağı olan özel mülkiyet ve piyasa ilişkilerini doğrudan hedef alan, kamulaştırmacı, planlamacı politikaları savunmayı öne çıkarttı. İşçi sınıfının çıkarları temelinde sosyalist bir çözüm ortaya koyan ekonomik programı ve program doğrultusunda mücadeleyi hürriyet mücadelesi ile birleştirme görevini bir kez daha kongre kararıyla önüne koydu.

Burjuvazinin iç savaşının bugün geldiği aşamada değerlendirmesini yaparak, bu iç savaşın farklı kamplarının aralarındaki çelişkileri analiz etti. Bu çelişkilere rağmen nihai olarak sermayenin çıkarları ve emperyalizmle ilişkiler bakımından ortaklaşmaları ve bunların karşısında bağımsız bir siyasi kutbun eksikliği bir kez daha tespit edildi. Sermayeden ve emperyalizmden bağımsız bir siyasal hattın ancak, burjuvazinin tüm kanatlarının siyasal teşhiri ve onlara karşı uzlaşmaz bir tutum benimseyerek mümkün olabileceği vurgulandı. Kongre, adım adım inşa edilen istibdadın sağlamlaşmış bir yapıya kavuşmadığını, başta ekonomik kriz olmak üzere çelişkilerin etkisiyle istikrarsızlığın, aniden devrimci potansiyel taşıyan bir atılımı kışkırtabileceğini tespit etti. DİP işçi sınıfını içinde mevzilenmenin, hem bu potansiyeli değerlendirebilmek hem de gerici alternatiflere karşı direnç oluşturmak için bir zorunluluk olduğu saptamasını vurguladı. Burjuvazinin krizleri ve çözümsüzlüğü karşısında tek çözüm işçi sınıfının devrimci programıdır. Zincirsiz Kurucu Meclis ve işçi emekçi hükümeti şiarları, sürekli devrim perspektifi içinde işçi sınıfının iktidarı hedefine bağlanmaktadır.

DİP’in siyasal yönelişinde anti-emperyalist ve anti-Siyonist mücadele, merkezi bir yerde duruyor. 5. Kongre, Türkiye siyasetinin dünya siyasetinden bağımsız şekilde kurgulanamayacağından hareketle, dünyada gericiliğin asıl merkezi olan emperyalizmi hedef alarak Türkiye’nin NATO’dan çıkması, İncirlik başta olmak üzere emperyalist üslerin kapatılması için mücadeleyi sürdürme görevini önüne koymuştur.

Kongre 2015'ten itibaren hem Türkiye'de hem sınır ötesinde çok köklü değişikliklerin yaşandığı Kürt meselesinde yeni durumu değerlendirerek, devrimci Marksizm açısından bu dönemde ortaya çıkan yeni koşullarda izlenmesi gereken ve maddi gerçeklikteki köklü değişikliklere yanıt olan politikaları saptamıştır.  

Kıbrıs Kıbrıslılarındır

Devrimci İşçi Partisi, anti-emperyalist olmadan tutarlı bir enternasyonalizmin, enternasyonalist olmadan da tutarlı bir anti-emperyalizmin mümkün olmadığını savunur. 5. Kongre’de bu doğrultuda Kıbrıs politikası, anti-emperyalist ve enternasyonalist bir temelde ele alınmıştır. Kıbrıs’ı Türk ve Rum Kıbrıslılara bırakmayan sömürgecilerin ve emperyalistlerin karşısında, DİP için, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kapatılması ve tüm yabancı askerlerin adadan çekilmesi, Türkiye’nin KKTC üzerindeki askeri, siyasi ve mali boyunduruğuna son verilmesi, Akdeniz’in gazına göz diken Siyonist İsrail’e karşı mücadele enternasyonalizmin gereğidir.

2019 Komintern yılı

2019 yılının Mart ayında Komünist Enternasyonal’in (kısa adıyla Komintern’in) 100. yılını kutlayacağız. Komintern, işçi sınıfının bugüne kadarki uluslararası örgütlenmesinde bir zirve noktası olmuştur. Örgütsel disiplini, programatik berraklığı, muzaffer Ekim devriminin de etkisiyle kitlesel bir güce ulaşması bakımından ulaştığı en ileri seviyedir. DİP, Dördüncü Enternasyonal’in yeniden kuruluşu için mücadeleyi, Komintern’in bayrağını yeniden yükseltmenin, kazanımlarını canlandırmanın yolu olarak görmektedir. 5. Kongre, bu doğrultuda hem devrimci bir enternasyonalin inşasına yönelik kararlar almış hem de 2019 yılını Komintern yılı olarak ilan ederek bugüne kadar işçi sınıfının en ileri dünya partisi olan Komintern’in mirasını işçi sınıfının öncüsüne taşıyabilmek için çeşitli faaliyetler yapmayı önüne koymuştur.

Devrim için stratejik mevzilenme

Devrimci İşçi Partisi, 3. ve 4. Kongrelerinde kararlaştırılan stratejik mevzilenme perspektifi doğrultusunda faaliyetinin değerlendirmesini yapmış, deneyiminin derslerini çıkarmış ve 5. Kongre bu perspektifi derinleştiren, güçlendiren kararlar almıştır. DİP, sanayi proletaryasının yoğunlaştığı bölgelerde, metal sektörü başta olmak üzere stratejik sektörlerde ve büyük fabrikalardaki örgütlenmesine öncelik vermeye devam edecektir. Devrim için mevzilenme anlamı taşıyan stratejik mevzilenmeyi sarıp sarmalayacak, kitleleri sosyalist fikirlerle buluşturacak, bilincini ilerletecek, bu mevzilenmeyi destekleyecek bir emekçi halk ortamının yaratılması ve kadrolarının bu doğrultuda geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Devrimle karşı devrimin hesaplaşmasına hazırlık

Geçmiş çalışmaların değerlendirildiği, derin siyasi analizler ve siyasi görevlerin tespit edildiği, bu görevlere hizmet edecek örgütsel adımların belirlendiği başarılı bir kongrenin ardından DİP, devrimci sınıf siyasetini yükselterek, kapitalizme, emperyalizme ve istibdada karşı mücadele yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Düzenin zaaflarını görüyor, en zayıf olduğu yerde işçi sınıfının bağrında mevzilenmeyi önüne koyuyor. Ama tüm zaaflarına ve çelişkilerine rağmen ne kadar örgütlü olduğunu da biliyor ve o yüzden güçlü bir devrimci irade ile, planlı, disiplinli bir işçi sınıfını partisini hem bu topraklarda hem de dünya çapında inşa edecek bir mücadeleyi adım adım kararlılıkla örüyor. Gelecek, devrim ile karşı devrimin hesaplaşması olacak, DİP tüm yığınağını devrimin zaferi için yapıyor.