Devrimci Marksizm’in 55. sayısı cumhuriyetin 100 yılını ele alıyor

Devrimci Marksizm’in 55. sayısı cumhuriyetin 100 yılını ele alıyor

Devrimci Marksizm’in 55. sayısı cumhuriyetin 100 yılını ele alıyor

Devrimci Marksizm dergisinin son sayısı, “Cumhuriyetin Bilançosu” ana dosyasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına girişinin hemen arifesinde raflarda ve cumhuriyet üzerine yapılan tartışmalarda yerini aldı.

Sayının ilk makalesinde Alp Yücel Kaya Türkiye'deki burjuva devrimini incelemekte. Kaya, devrimin uzun döneme yayılan, 18. yüzyılın sonundan itibaren kapitalizmin gelişim sürecinde ortaya çıkan sınıf mücadelelerinin bir ürünü olduğunu göstermekte ve burjuva devriminin gelişimini, burjuva hukukunun gelişimi üzerinden tartışmakta. Ardından Sungur Savran, cumhuriyetin kuruluş tarzına toz kondurmayan yaklaşımın artık terk edilmesi gerektiğini ileri sürerken, doğum lekelerinden bazılarının zamanla belirginleştiğini ve tarihî koşulların değişmesiyle birlikte bu devlet yapısının, karşısına sorunlar olarak çıktığını ortaya koymakta. Savran'ın yazısı, cumhuriyetin kendisini içine soktuğu güç duruma ancak kendini diyalektik olarak aşarak çözüm bulabileceğini ileri sürüyor. Çelişkilerin ancak, yerli ama enternasyonalist bir komünist önderliğin bayrağı altında, proletaryanın diğer ezilenleri kendi etrafında toplamasıyla giderilebileceğini işaret ediyor.

Abdullah Köktürk'ün makalesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iktisadî alandaki varlığında yaşanan genişleme ile siyaset alanındaki mevcudiyetini yan yana koymakta. Ordu ile sermaye arasındaki ilişkiyi ele alan yazar, 2000li yılların ikinci yarısından itibaren ordunun siyasette etkinliğini yitirdiğini, fakat ileride ordunun sermaye sahibi olarak elde ettiği konumu koruyacağını belirtiyor. Özgür Öztürk'ün yazısı ise cumhuriyetin son dönemine odaklanarak AKP döneminin bir iktisadî bilançosunu çıkarmakta, Türkiyenin dünya kapitalist iş bölümü içindeki konumunu ana hatlarıyla inceleyip, ardından da bu konumun bir sonucu olarak AKP döneminde üretim, bölüşüm ve tüketim alanlarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmekte. Dosyanın son yazısında Emre Bayır, 15-16 Haziran işçi ayaklanmasını değerlendirip, bu olayın tüm cumhuriyet tarihinin en önemli ve belirleyici olaylarından biri olduğu tespitini yaparken, sayının dosya dışı bölümünde Özdeniz Pektaş’ın Domenico Losurdonun liberal ideolojinin soykütüğünü çıkaran Liberalizmin Karşı Tarihi başlıklı çalışmasını incelediği yazısı da yer almakta.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Kasım 2023 tarihli 170. sayısında yayınlanmıştır.