DİP 6. Kongre Belgeleri (1): İşsize iş! Herkese aş! Emekçi halka hürriyet! Bağımsız sınıf siyasetinde, anti-emperyalizmde, enternasyonalizmde ısrar, stratejik mevzilenmede derinleşme, işçileşmede atılım!

DİP 6. Kongre belgeleri kapak 1

Devrimci İşçi Partisi, 6. Kongresi’ni son derece yoğun bir örgütlenme ve mücadele pratiği içerisinde, tüm birimlerinde ön tartışmalarını tamamlayarak, genç ve proleter nitelikli bir delegasyonun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Devrimci İşçi Partisi “Sınıf içinde mevzilen, emperyalizmi ve istibdadı yen!” şiarıyla yürüttüğü örgütlenme ve inşa faaliyetinde, işçi sınıfının öncüsünü örgütlemekte, başta stratejik önemdeki metal sektörü olmak üzere fabrikalarda mevzilenmekte, emekçi mahallelerinde halklaşmakta önüne koyduğu hedefleri bir bir hayata geçirerek 6. Kongre’ye ulaştı. Dünyada ve Türkiye’de sol hareketlerin kimlikçilik bataklığına battığı, pusulasını kaybettiği, pandemi ve baskı ortamı içinde geri çekildiği bir dönemde DİP, işçi sınıfına güvenerek, sınıf siyasetinde ısrar ederek, sınıf içinde mevzilenerek geri adım atmak şöyle dursun ileriye doğru bir atılım gerçekleştirdi.

Zorluklar geri çekilmenin gerekçesi değil daha fazla mücadele etmenin vesilesidir!

İstibdad rejimi en baskıcı özellikleriyle halkın üzerine çullanırken Devrimci İşçi Partisi, siyasal faaliyetini işçi sınıfının ve emekçi halkın bağrında kesintisiz olarak sürdürdü. Pandemi sürecinde, devlet halkla birlikte siyaseti de evlere tıkmaya çalışırken, Devrimci İşçi Partisi hastanelerde en ön safta savaşan sağlık emekçilerinin, hem virüse hem de kapitalizme karşı savaşmakta göreve hazırız diyen gençliğin, tabur tabur kelle koltukta fabrikalara gönderilen işçilerin, evde kalamayanların partisi oldu. DİP ne istibdadı ne de pandemiyi geri çekilmenin gerekçesi yaptı, örgütlenmeyi ve mücadeleyi yükseltmenin bir vesilesi kıldı. Bu zemin üzerinden DİP 6. Kongresi “stratejik mevzilenmede derinleşme ve işçileşmede atılım” kararını alarak, “daha fazla işçi, daha fazla mevzi” şiarıyla yeni bir atılım için kolları sıvamış bulunuyor.

Sınıf siyaseti Öncü İşçi Komiteleri ve Emekçi Halk Komiteleri ile yükselecek!

Hayatının merkezine devrimci mücadeleyi koymayı şiar edinmiş olan Devrimci İşçi Partililer, özverili ve planlı çalışmalarıyla bu yeni atılımın da mimarı olacaklar. Ancak 6. Kongre’nin kararı doğrultusunda DİP, yeni atılımını, grevlerden, direnişlerden gelen, fabrika fabrika süren çetin mücadeleler içinde öne çıkan öncü işçilerle birlikte gerçekleştirecek. Emekçi halkın ekmek ve hürriyet mücadelesindeki öncüleri Devrimci İşçi Partisi saflarında örgütlenecek. Yeni dönemde Devrimci İşçi Partisi’nin sınıf mevzilerinde ve emekçi halk içerisinde oluşturacağı Öncü İşçi Komiteleri ve Emekçi Halk Komiteleri, sınıf siyasetini yükseltecek ve daha fazla işçi ve emekçiyle buluşturacak mücadele organları olacak. Sınıf mücadelesinin içinden gelen öncü işçiler ve emekçi halk öncüleri bu komitelerde, bilimsel sosyalizm ile donanacak, sınıf siyasetini öğrenecek, ekmek ve hürriyet mücadelesinin devrimci öncüleri olarak düzen siyasetinin karşısına fabrikalardan, işyerlerinden, emekçi mahallelerinden yükselecek sınıf siyasetini çıkaracaklar!

Emekçi kadınlar en öne!   

Erkek egemenliğine ve kapitalizme karşı mücadelede, grevlerde, direnişlerde en öne çıkan emekçi kadınlar, Devrimci İşçi Partisi’nin yeni atılımında da en önde olacak. 6. Kongre’nin siyasi kararı bunu şu ifadelerle kayda geçirmiştir: “Erkek egemen ideolojiyle teçhiz olmuş istibdadın, sistematik kadın düşmanı politikalarına karşı kadınların gösterdiği direnç de emekçi halkın bağrındaki en önemli potansiyellerden biri olarak karşımızdadır. Emekçi kadınlar hem erkek egemenliğine karşı hem de fabrikalarda, işyerlerinde sömürüye karşı en öne çıktığında bu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmektedirler. “Emekçi kadınlar en öne!” şiarını hayata geçirmek ekmek ve hürriyet mücadelesini zafere ulaştırmanın mutlak bir gerekliliği Devrimci İşçi Partisi’nin örgütlenme ve mücadelesinde benimsediği temel bir önceliktir.”

NATO’dan çık NATO’yu yık!

Devrimci İşçi Partisi’nin siyasetinde anti-emperyalizm son derece net ve vurgulu bir şekilde yer almaktadır. Çünkü bugünün dünya sisteminde her türden gericiliğin kaynağı emperyalizmdir. DİP 6. Kongresi, DİP’in Türkiye’nin NATO’dan çıkması talebiyle sürdürdüğü mücadeleyi “NATO’yu yık!” şiarıyla birleştirmiştir. DİP, Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını tek başına ve yalıtılmış bir bağımsızlık sorunu olarak görmemektedir. Tüm dünyada ezilen halkların karşısındaki en büyük gerici güç olan ve dünyanın bir numaralı ve en kanlı terör örgütü olan NATO’nun yıkılması, Türkiye devriminin kopmaz biçimde bağlı olduğu dünya devrimi mücadelesinin de mutlak bir gereğidir. Devrimci İşçi Partisi, ekonomide doların hakimiyetinden İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere emperyalist üslere kadar, Türkiye’nin emekçi halkının boynundaki emperyalist zincirleri kırmak için mücadelesini sürdürürken bu mücadeleyi tüm dünya halklarının emperyalizme karşı mücadelesinin bir parçası olarak görmeye devam edecek ve dünyanın neresinde olursa olsun emperyalizme karşı hürriyet için savaşan halklarla dayanışmasını sürdürecektir. 

Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!

Devrimci İşçi Partisi işçilerin birliğini halkların kardeşliği ile bir bütünlük içinde savunmaya devam ediyor. Bu iki şiar birbirinden ayrılamaz. Çünkü sermaye işçi sınıfını bölmek için ırkçılığı, şovenizmi ve göçmen düşmanlığını körüklemekten asla vazgeçmiyor. Devrimci İşçi Partisi de ulusların ve dillerin tam eşitliğini savunmaktan ve bunu en başta en yakınımızdaki Kürt halkı için savunmaktan, Türkiye dünyanın en fazla göçmen nüfusuna ev sahipliği yapıyorken göçmen karşıtlığına karşı tavizsiz bir mücadele vermekten, emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin davasından asla vazgeçmeyecek. DİP 6. Kongresi HDP’nin düzen siyaseti içindeki açılım arayışlarını, emperyalizmle ittifak yönelişlerini ciddi bir eleştiriye tabi tutuyor. Ancak DİP bu eleştirileri milliyetçiliğin ve şovenizmin etkisi altındaki bazı sol görünümlü yapılar gibi sömürgeci burjuvaziyle işbirliğinin yollarını aramak için yapmıyor. DİP 6. Kongre kararlarında da ifade edildiği gibi “Kürt gençliğinin ve emekçi halkının içindeki emperyalizme, sermayeye ve istibdada karşı mücadele dinamikleriyle buluşmak ve bu dinamiği işçi sınıfının ekmek ve hürriyet mücadelesiyle buluşturmak” için mücadele ediyor. 

Sömürü düzenini tamir etme çöpe at! Zincirsiz Kurucu Meclis için ileri!

Devrimci İşçi Partisi’nin 6. Kongresi düzen siyasetinin iktidar ve muhalefet odaklarını oluşturan Cumhur ve Millet İttifakları’nın karşısında işçi sınıfının bağımsız siyasetinin esaslarını ortaya koyuyor. Devrimci İşçi Partisi, “kriz ve çöküntü içindeki burjuva düzenini reforme etmek, tamir etmek ya da kurtarmak için düzen siyasetinin şu ya da bu kampına yedeklenmeyi, ister seçimlerde isterse seçim dışı siyasal mecralarda olsun kesin olarak” reddediyor. Devrimci İşçi Partisi, “burjuva düzeninin krizini ve çöküntüsünü tedavi edilmesi gereken bir hastalık, bu kriz ve çöküntünün tezahürü olan siyasi çalkantıları dindirilmesi gereken aşırılıklar olarak değil sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum olan sosyalizmin doğum sancıları olarak, olası bir devrim öncesi durumun emareleri olarak” görüyor. Bu temelde düzen siyasetinin halkın önüne getirdiği “başkanlık sistemi” ve “güçlendirilmiş parlamenter sistem” tartışması sömürü düzeni kurtarmanın arayışları iken, Devrimci İşçi Partisi barajsız ve yasaksız seçimlerle oluşturulacak zincirsiz bir Kurucu Meclis’i savunarak emekçi halkın kurtuluşu için devrimci bir yol açıyor.

Bağımsız sosyalist odak, birleşik işçi cephesi!

Devrimci İşçi Partisi, istibdad rejiminin politik cephesi olan Cumhur İttifakı’nı da Amerikan muhalefetinin kod adı olan Millet İttifakı’nı da karşısına alıyor. Türkiye sosyalist hareketinin bir dizi hareketinin sınıf siyasetinden ve anti-emperyalizmden koparak HDP’ye iltihak etmesini reddediyor. Bu tutum DİP’in ittifaklara kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Bilakis Devrimci İşçi Partisi, işçi ve sendika hareketi içinde “ayrı gayrı yok” diyor ve konfederasyon ayrımı olmadan tüm işçi örgütlerini, bu sendikaların tabanlarındaki mücadeleci sendikacıları ve işçileri Birleşik İşçi Cephesi’ni inşa etmek için mücadeleye davet ediyor. DİP siyasal alanda ise işçi sınıfının siyaset masasına yumruğunu vurması için sosyalist parti ve örgütleri, emperyalizmden, sermayeden ve devletten bağımsız bir sosyalist odakta bir araya gelmeye çağırıyor.

“İşçi sınıfı enternasyonalizmi insanlığın kurtuluşu olacaktır!”

Kapitalist sistem sadece Türkiye’de değil tüm dünyada baskıcı eğilimlerini arttırıyor. Kapitalizm dünya çapında derin bir bunalım yaşıyor. Devrimci İşçi Partisi 2008-2009’dan beri kapitalizmin tarihinde 19.yüzyıl sonunda ve 1929’da yaşanandan sonra üçüncü bir büyük depresyon içinde olduğunu ve bunun tüm dünyada sınıf çelişkilerini keskinleştireceğini tespit ediyor. Bu tespitin sonucu sınıf mücadeleleri ve halk isyanları kadar, darbeler ve faşist hareketlerin yükselişinin de dünyanın gündemine gelmesidir. Nitekim geçtiğimiz yıllar bu tespitin ne kadar doğru olduğunu kanıtlamıştır. Yaşadığımız coğrafyada tekfirciliğin yükselişi ve halklara karşı oluşturduğu tehdit de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi dünya çapında faşist ve faşist nitelik kazanabilecek gerici hareketlerin yükselişini değerlendirerek, solun kimlik siyasetini bir kenara bırakarak sınıf siyasetine dönmesinin elzem olduğunu ortaya koymuştur. Dünyada ve Türkiye’de gericiliğe, baskılara ve en uçta da faşizme karşı mücadelede, emperyalizmin ve sermayenin yalancı demokrasi vaatlerine ve insan hakları edebiyatına asla bel bağlanamaz. İşçi sınıfı ve emekçi halk kesimlerini faşizmin ırkçı ve şoven demagojisinin etkisinden kurtaracak olan da, faşist yükselişe karşı durabilecek bir birleşik işçi cephesini inşa edecek olan da halkların kardeşliğine ve işçi sınıfı enternasyonalizme yaslanan sınıf siyaseti olacaktır.

“Ya sosyalizm ya barbarlık!”

Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi’nin dünya durumunu tahlil eden ve devrimci görevler çıkaran kararının başlığı bu açıdan son derece nettir: “İşçi sınıfı enternasyonalizmi insanlığın kurtuluşu olacaktır!” Covid-19 pandemisi ile bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Pandemi sadece insanlığın bir virüsle mücadelesi şeklinde yaşanmamıştır. Dünyanın elinde tüm gezegen üzerindeki nüfusu aşılayacak imkân var iken, virüsün yayılmasını engelleyecek toplumsal düzenlemeler yapmak mümkün iken, emperyalist devletlerin bencilliği, ilaç tekellerinin kâr hırsı ve tüm bunların hâkim olduğu dünya düzeni pandemiyi kapitalist barbarlıkla bütünleştirerek insanlığın karşısına çıkartmıştır. Öte yandan, iklim değişikliğine bağlı olarak yaklaşan büyük felaketler dizisine karşı, sırf büyük sermayenin ve zengin emperyalist ülkelerin çıkarları nedeniyle gerekli mücadele verilememektedir. Emperyalist kapitalizm bunlarla mücadele edeceğine Çin’i ve Rusya’yı kuşatma ve yalıtma politikası izleyerek bir Üçüncü Dünya Savaşı’nı davet etmektedir. İnsanlık bir kez daha ya sosyalizm ya barbarlık ikiliği ile karşı karşıyadır!

İşçi sınıfının dünya partisinin inşası için mücadeleye devam!

Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi’ne 9 ayrı ülkeden 12 dayanışma mesajı geldi. Kardeş partilerden ve örgütlerden Ege’nin öteki yakasından Yunanistan’dan EEK (İşçilerin Devrimci Partisi), Azerbaycan’dan Devrimci Marksistler, Fransa’dan Proleter Devrimci Yeniden Doğuş (ROR) ayrıca Ekim Devrimi’nin topraklarından Rusya Komünistleri Partisi (RPK), Birleşik Komünist Partisi (OKP), Sovyetler Birliği Derneği ve Marksist Sosyal Bilimler Derneği kongremizi gönderdikleri mesajlarla selamladılar. Emperyalist dünyanın kalbinde ABD’de anti-emperyalist ve enternasyonalist bir sınıf mücadelesini yükseltme çabası veren İşçi Partisi Yolunda Birleşik Cephe Komitesi (UFCLP), Lübnan’dan Arap Kızıl Yardım Örgütü de DİP kongresine mesaj yollayan diğer örgütlerdi. Fransa’da halen tutsak olan Filistin davasına adanmış, anti-emperyalist ve anti-Siyonist Lübnanlı bir komünist lider olan Corç İbrahim Abdullah’a Özgürlük Birleşik Kampanyası da gönderdiği mesajla DİP’in 6. Kongresi’ne enternasyonalist selamlarını gönderdi. Tüm bu mesajlar, devrimci duygularla sunulan güzel dileklerden ve niyet beyanlarından çok daha fazlasını temsil ediyor. Devrimci İşçi Partisi’nin, tek meşru mirasçısı IV. Enternasyonal olan Komünist Enternasyonal’in yeniden kuruluşu için uluslararası planda yürüttüğü çalışmaların, emperyalist saldırganlığa karşı enternasyonal alanda net ve tutarlı duruşun ve bu temelde kurulan enternasyonal yoldaşlık ilişkilerinin ifadesi olan bu mesajlar işçi sınıfının ihtiyaç duyduğu devrimci bir dünya partisinin inşası için umut veriyor. DİP’in siyasi çizgisini özel olarak gütmeyen, bir cephe hareketi olan Corç Abdulah’a Özgürlük Komitesi, mesajında partimizi onurlandırıyor: “6. Kongrenizde size başarılar dileriz. Bu devrimci faaliyetin niteliği ve başarısı ile, proleter dünya devriminin ilerlemesine katkı yapacağınız kuşkusuz bir gerçeklik.” Rusya’nın, Stalinist kökenden gelerek bir evrim içine girmiş olan Birleşik Komünist Partisi’nin mesajında ise şöyle deniyor: “Sermaye gericiliğinin azgınlaştığı günümüzde, DİP ulusal ve uluslararası işçi hareketine ve dünya soluna önemli katkılar yaparak Marx, Lenin ve Trotskiy’in ilerici pozisyonlarında ısrar ediyor.” Öteki mesajlar da benzer yaklaşımlarla dolu. İşte bu ittifaklar, bu yeniden yapılanma ile dünya partisine doğru yürüyoruz.

Bütün ülkelerin işçileri birleşin! Dünyayı yerinden oynatacağız!

Devrimci İşçi Partisi, insanlığın kurtuluşu için çıktığı yolda, Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’da yazdığı ve sınıf mücadeleleriyle tarihe kazınan “bütün ülkelerin işçileri birleşin” şiarını ilke edinmiştir. Bugün bu şiar grevlerde direnişlerde omuz omuza veren işçilerin “işçiler birlik olsa dünya yerinden oynar” şarkılarında yükseliyor. Fabrikalardan, işyerlerinden, emekçi mahallelerinden mücadeleyi yükselteceğiz, teker teker patronlara karşı başlayan mücadeleyi sınıf olarak sermayeye karşı bir mücadeleye dönüştüreceğiz, ekmek için verilen mücadeleyi hürriyet mücadelesiyle bütünleştireceğiz! Mücadelemizin hedefi işçi sınıfının devrimci siyasi iktidarıdır! Mücadelemizin menzili sosyalist dünya devrimi, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyadır!    

Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi